عادی
10.000
 • هر مقطع تحصیلی
 • هر مقطع سنی
 • عزیزان علاقه مند به عضویت
فعال
50.000
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • عدم سابقه عضويت در گروههای معارض بااسلام
 • حق عضویت به تومان می باشد
ویژه
50.000
 • دارابودن حداقل یکی از مدارک زیر:
  فدراسیون ، مربی گری یا اشتغال به کار و تحصیل
 • عدم سابقه عضويت در گروههای معارض بااسلام
 • حق عضویت به تومان می باشد
افتخاری
رایگان
 • اعضاء افتخاری


تربیت بدنی دانش پژوهان جهان اسلام